Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Chúa Nhật Lễ Lá 2012, khởi đầu Tuần Thánh - Tuần Thương Khó, ngắm đứng [Video].

Chúa Nhật Lễ Lá 2012, khởi đầu Tuần Thánh - Tuần Thương Khó, ngắm đứng [Video].

Hôm nay cả Giáo Hội Mừng Kỷ Niệm Chúa Ki-tô vào Thành Giêrusalem để hoàn tất Màu Nhiệm Vượt Qua của Người. Chính vì thế giáo xứ Nam Lỗ mừng Chúa Nhật Lễ Lá với hình thức 1; Làm phép lá và rước Lá, sau đó tiến lên Thánh Lễ. Qua những lời đọc và lời dẫn mục vụ bởi Quý Thầy giúp cộng đoàn hiểu được ý nghĩa của việc cử hành những nghi thức mừng kỷ niệm trọng đại này. Bắt đầu Tuần Thánh, Tuần thương khó tại quê hương Nam Lỗ mến yêu.

Holy Week Trên quê hương, chắc nhiều người đều nhớ, mùa thương khó hoa Xoan nở rợp đường.. bây giờ cũng còn nhiều cây Xoan nở hoa nhưng không còn nhiều như trước nữa... Cùng với toàn thể Giáo Hội, với quê hương Nam Lỗ kính xin quý vị cùng hướng về Tuần Thánh - Tam Nhật Thánh và mừng Chúa Phục Sinh Vinh Hiển, loan báo Tin Mừng tới muôn phương.

Năm nay, Cha chánh xứ Đa Minh sẽ cử hành Tuần Thánh và đặc biệt Tam Nhật Thánh tại hai Giáo xứ Nam Lỗ và Duyên Tục, đồng thời cả hai nơi theo sự xắp xếp của Cha, nhằm lợi ích cho cộng đoàn tín hữu 03 họ bên kia sông cùng với Giáo xứ Duyên Tục sẽ được hưởng trọn vẹn tham dự các Nghi thức Phụng Vụ Tuần Thánh. Ngoài ra theo sự phân công của TGP Gp Thái Bình, năm nay Giáo xứ Nam Lỗ vui mừng đón nhận sự giúp đỡ mục vụ bởi Quý thầy Vinh Sơn Nguyễn Văn Hùng - Quý thầy Đại Chủng Viện Thánh Tâm - GP Thái Bình, quê hương Giáo xứ Thuận Nghiệp đã về giúp mục vụ Tuần Thánh tại Nam Lỗ.

Bắt đầu từ Chúa Nhật Lễ Lá, tất cả các họ giáo, họ nhà xứ,,, các tối Nhà thờ sẽ Ngắm Đứng long trọng, nổi Trống ngắm và Cha xứ mở Tòa Giải Tội để giúp mọi người có cơ hội đến với Nguồi Suối Ân Sủng trong Tuần Thánh - Tuần Hồng Phúc dồi dào này. Đặc biệt Cha xứ cũng thông báo cảm ơn Quý Ân Nhân Hải Ngoại, Quý vị trên MHX quý vị ân nhân đã và đang giúp đỡ cháu Giuse Tứ, chương trình Bác Ái Mùa Chay giúp cháu Giuse Tứ vẫn đang tiến diễn - hy vọng và xác tín bởi bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đã được nối dài trên mỗi người, cháu Tứ sẽ có kinh phí để phẫu thuật, với bà con liên giáo xứ Nam Lỗ - Duyên Tục, việc quên góp sẽ diễn ra trong khi Dâng Lễ Vật - Thánh Lễ Tiệc Ly, Thứ Năm Tuần Thánh tới đây..


*******
02 Videos lược điểm trong Lễ Lá, Chúa Nhật Lễ Lá - Khởi đầu Tuần Thánh

Video 01: Cuộc rước Lá và Thánh Lễ Lá - Khởi đầu Tuần Thánh
Cuộc rước Lá và Lễ Lá - Khởi đầu Tuần Thánh 2012
....
Video 02: Ngắm Đứng Trọng thể, Tuần Thánh.
Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu Kitô, Tuần Thánh

*******
Một vài hình ảnh Khởi đầu Tuần Thánh tại quê hương Nam Lỗ.

Holyweek
Tập trung bắt đầu đoàn rước

Holyweek
Quý thầy đang hướng dẫn cộng đoàn.

Holyweek
Cha xứ Dom. Nguyễn Văn Quát.
Quý Thầy Vinh Sơn Nguyễn Văn Hùng - ĐCV Thánh Tâm về giúp xứ.

Holyweek
Chuẩn bị Rước Lá.

Holyweek
Khuôn viên nghi thức làm phép Lá.

Holyweek
Cha xứ làm phép Lá.

Holyweek
Bắt đầu nghi thức.

Holyweek
Phát lá làm phép cho các em.

Holyweek
Cuộc rước Lá.

Holyweek
Rước lá.

Holyweek
Rước Lá, 2012.

Holyweek
Tiến vào Thánh Đường.

Holyweek
Bài Thương Khó theo Tin Mừng Thánh Mác-cô.

Holyweek
Cộng đoàn tham dự.

Holyweek
Ngắm 15 Sự Thương khó Chúa Giê-su.

Holyweek
Ngắm đứng Mùa Chay - Tuần Thánh.

Holyweek
Dâng hạt.

Holyweek
Lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.

Holyweek
Ban trống đã nổi Trống Ngắm - Tuần Thánh.

Holyweek
Một tối Nhà thờ - Ngắm 15 sự thương khó Chúa.
.....

Truyền thông Nam Lỗ, 04/2012